:: สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด ::
เมนูหลัก

ระบบสารสนเทศ

เว็บที่น่าสนใจ

สถิติการเข้าใช้งาน


การกู้เงินฉุกเฉินเอื้อาทร

การกู้เงินฉุกเฉินเอื้อาทร ปักหมุดและแบ่งปัน
Highslide JS
รายละเอียดข่าว/ประชาสัมพันธ์
     
 

สหกรณ์เปิดให้สมาชิกยื่นกู้เงินฉุกเฉินเอื้อาทร  

ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม - 28  ธันวาคม  2561

 

ผู้มีสิทธิกู้เงินฉุกเฉินเอื้อาทร  จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1  เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2  เป็นสมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในรอบปีบัญชีปัจจุบัน
3  ไม่เป็นผู้ถูกกันเงินปันผลและเฉลี่ยคืนเนื่องจากขาดส่งเงินค่าหุ้น  และเงินงวดชำระหนี้ พร้อมดอกเบี้ย
4  ไม่เป็นผู้ถูกอายัดเงินค่าหุ้น หรือเงินปันผล หรือเงินเฉลี่ยคืนตามหมายศาลของสำนักงานบังคับคดี หรือสรรพากร หรือเคยถูกอายัด หรือเคยถูกตรวจสอบ  เว้นแต่ได้นำใบเสร็จหรือหลักฐานมาแสดงว่ามีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
5  ไม่เป็นผู้ค้ำประกันของลูกหนี้ที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ ซึ่งมีหนังสือทวงถามในฐานะผู้ค้ำประกันจากฝ่ายติดตามหนี้
6  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกฟ้องเป็นจำเลยในฐานะผู้ค้ำประกัน
7  ไม่เป็นจำเลยในฐานะผู้ค้ำประกันที่ชำระหนี้ไม่เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล
 

วงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (เอื้ออาทร) 

ให้สมาชิกมีสิทธิกู้ได้ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 90 ของจำนวนเงินปันผล  ซึ่งสมาชิกมีสิทธิได้รับในปีบัญชีที่ผ่านมา
 

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (เอื้ออาทร)  ให้ถือว่าเงินปันผลและเฉลี่ยคืนของปีที่ยื่นคำขอกู้เป็นหลักประกันเงินกู้ 
 

การส่งชำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (เอื้ออาทร)   สมาชิกต้องยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด  หักเงินปันผลและเฉลี่ยคืนของปีบัญชีที่สมาชิกยื่นกู้หักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้น  ภายในวันที่สหกรณ์จ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนของปีนั้น
  กรณีมีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย  ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ตามวรรคแรกได้  สมาชิกต้องยินยอมให้หักชำระหนี้จากเงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่พึงได้รับจากสหกรณ์ มาชำระหนี้ได้ก่อน  หากไม่พอชำระหนี้สมาชิกต้องยินยอมให้หักจากเงินได้รายเดือน จนกว่าจะครบถ้วน


 การเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (เอื้ออาทร) ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์

 
     
 
วันที่โพสต์ : 2018-10-04 12:54:17 จำนวนผู้เข้าชม 223 ครั้ง
 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด
4/1 ถ.มิตรภาพ ซ.15 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel 044-211233 Fax 044-211182
Email : i-auju@hotmail.com หรือ buma.khaoyai25@gmail.com   ||   Officail Line :
ลิขสิทธิ์ © 2016 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครราชสีมา จำกัด
Webmaster : Kru_Sarayut OF NYP.AC.TH