:: สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด ::
เมนูหลัก

ระบบสารสนเทศ
เพิ่มเพื่อน

เว็บที่น่าสนใจ

สถิติการเข้าใช้งาน


แก้ไข โครงการเงินกู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

แก้ไข โครงการเงินกู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ปักหมุดและแบ่งปัน
รายละเอียดข่าว/ประชาสัมพันธ์
     
 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด
เรื่อง  โครงการเงินกู้สามัญเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2561 ข้อ 5 (2) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 ครั้ง 6/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้โครงการเงินกู้สามัญเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และมีมติให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ฉบับลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
1. สมาชิกที่ขอกู้เงินสามัญเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่า 1 ปี และจำนวนเงินที่ขอกู้ต้องไม่เกินวงเงินตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเงินให้กู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2561 ข้อ 18(1)
2. เงินกู้สามัญเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิก มี 3 ประเภท ดังนี้
(เลือกกู้ได้เพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น)
2.1 เงินกู้สามัญเพื่ออาชีพเสริม  วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 100 งวด
2.2 เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาการศึกษา และซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมการศึกษาของตนเองหรือบุตร
วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 100 งวด
                         2.3 เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท  ส่งชำระ
ไม่เกิน 100 งวด
3. อัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
4. หลักประกันโครงการเงินกู้สามัญเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ใช้บุคคลค้ำประกัน 1 คน โดยเป็นสมาชิกสหกรณ์
5. เอกสารหลักฐานประกอบการขอกู้
5.1 คำขอและสัญญาเงินกู้โครงการเงินกู้สามัญเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ตามแบบที่
สหกรณ์กำหนด
5.2 เงินกู้สามัญเพื่ออาชีพเสริม แนบรายละเอียดโครงการที่จะดำเนินการ
5.3 เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาการศึกษา และซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมการศึกษาของตนเองหรือบุตร
-กรณีกู้เพื่อการศึกษาของตนเองหรือบุตร แนบเอกสารหลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานทีสามารถระบุว่ากำลังศึกษา
-กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมการศึกษา แนบรายการอุปกรณ์ที่จะซื้อ คุณลักษณะและราคา
    5.4 เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี แนบเอกสารประกอบ เช่น การ์ดเชิญ ประมาณการค่าใช้จ่าย
   6.  เงื่อนไขการให้กู้
  6.1 ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ต้องไม่เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้กับสหกรณ์ในระยะเวลา 1 ปี นับถึงวันยื่นกู

6.2 ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ภายหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว 

     6.3 ยอดเงินที่สมาชิกขอกู้ ถ้าพิจารณาแล้วไม่สามารถอนุมัติได้เต็มวงเงินที่ขอกู้ จะไม่พิจารณาปรับลดวงเงินกู้ให้
6.4 สมาชิกที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคารออมสิน ถ้ายื่นกู้ ต้องใช้ผู้ค้ำประกันที่ไม่ได้
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคารออมสิน  และไม่มีประวัติการค้างชำระหนี้ โดยมีหนังสือรับรองจากธนาคารออมสิน
6.5 สมาชิกที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคารออมสิน จะพิจารณาให้ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 50
งวด และอายุไม่เกิน 60 ปี  กรณีสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ส่งชำระไม่เกิน 50 งวด และอายุไม่เกิน 75 ปี
6.6 สมาชิกที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคารออมสิน ต้องแสดงรายการปรับปรุงโครงสร้าง
หนี้ ตามแบบรายการที่สหกรณ์กำหนด


ประกาศ  ณ  วันที่  13  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562

 
     
 
วันที่โพสต์ : 2019-06-07 14:44:12 จำนวนผู้เข้าชม 514 ครั้ง
 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด
4/1 ถ.มิตรภาพ ซ.15 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel 044-211233 Fax 044-211182
Email : i-auju@hotmail.com หรือ buma.khaoyai25@gmail.com   ||   Officail Line :
ลิขสิทธิ์ © 2016 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครราชสีมา จำกัด
Webmaster : Kru_Sarayut OF NYP.AC.TH