:: สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด ::
เมนูหลัก

ระบบสารสนเทศ
เพิ่มเพื่อน

เว็บที่น่าสนใจ

สถิติการเข้าใช้งาน


ประกาศรับสมัครให้ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระดับอุดมศึกษา

ประกาศรับสมัครให้ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระดับอุดมศึกษา ปักหมุดและแบ่งปัน
Highslide JS
รายละเอียดข่าว/ประชาสัมพันธ์
     
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  จำกัด
เรื่อง  การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกระดับอุดมศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562
…………………………………….

  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด  มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด  ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัวเพื่อเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2562  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุน
1.1 เป็นบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  จำกัด  (เป็นบุตรโดยกำเนิด)
1.2 เป็นผู้กำลังเรียนอยู่ในระดับอุดมศึกษา ปวส.ปีที่ 1  หรือระดับปริญญาตรีปีที่ 1 (อนุปริญญา-ปริญญาตรี)
2. จำนวนเงิน
               ทุนละ  2,000  บาท 
3. หลักฐานการสมัครขอรับทุน
3.1 ใบขอรับทุนตามแบบที่สหกรณ์ฯ กำหนด
3.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครปรากฏอยู่ หรือสูติบัตรที่แสดงว่าเป็นบุตรสมาชิก
3.3 หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ (ฉบับจริง) หรือสำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาปีการศึกษา  2562
3.4 สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย  ของบุตรหรือสมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษา
4.  วัน เวลา  และสถานที่สมัครขอรับทุน
4.1 รับสมัครระหว่างวันที่ 13 – 30 สิงหาคม 2562  ในวัน เวลาราชการ
4.2 รับสมัครที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  จำกัด  
หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
5. การตรวจสอบคุณสมบัติ
   คณะกรรมการจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นขอรับทุนว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่  หากมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดดังกล่าวแล้วจะได้รับทุนทุกคน  ให้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ  ในวันที่ 3 กันยายน 2562
6. ประกาศผล
    สหกรณ์ฯ ประกาศผลผู้ได้รับทุน  ในวันที่ 4 กันยายน 2562 และจะโอนเงินให้กับสมาชิกหรือบุตรของสมาชิก  ตามเลขที่บัญชีที่แจ้งไว้กับสหกรณ์ฯ  ในวันที่ 5 กันยายน 2562

mailติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา  จำกัด  ที่อยู่เลขที่  4/1  ถ.มิตรภาพ  ซ.15  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 

โทรศัพท์   044-211233, โทรสาร   044-211182

 

ใบสมัคร

 
     
 
วันที่โพสต์ : 2019-08-09 19:40:35 จำนวนผู้เข้าชม 879 ครั้ง
 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด
4/1 ถ.มิตรภาพ ซ.15 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel 044-211233 Fax 044-211182
Email : i-auju@hotmail.com หรือ buma.khaoyai25@gmail.com   ||   Officail Line :
ลิขสิทธิ์ © 2016 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครราชสีมา จำกัด
Webmaster : Kru_Sarayut OF NYP.AC.TH