:: สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด ::
เมนูหลัก

ระบบสารสนเทศ
เพิ่มเพื่อน

เว็บที่น่าสนใจ

สถิติการเข้าใช้งาน


ประกาศมาตรการช่วยเหลือสมาชิก

ประกาศมาตรการช่วยเหลือสมาชิก ปักหมุดและแบ่งปัน
Highslide JS
รายละเอียดข่าว/ประชาสัมพันธ์
     
 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ซึ่งส่งผลกระทบถึงสมาชิกสหกรณ์ที่ประกอบอาชีพเสริมและหรือบุคคลในครอบครัวสมาชิก

ทำให้สมาชิกบางส่วนต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก
อาศัยอำนาจตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์

เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563

และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 ครั้งที่พิเศษ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 จึงออกประกาศ ดังนี้

1. การงดส่งค่าหุ้นรายเดือน  สมาชิกของดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน โดยยื่นคำขอตามแบบที่สหกรณ์กำหนด สามารถยื่นความจำนงได้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
การส่งเอกสาร  สมาชิกสามารถส่งเอกสารถึงสหกรณ์ ดังนี้
   Line ID : 044211182
   Line Official
   E-mail : buma.khaoyai25@gmail.com
   ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ เลขที่ 4/1 ซ.มิตรภาพ 15 ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000

2. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก เป็นระยะเวลา 3 เดือน ดังนี้
   เงินให้กู้ประเภทสามัญ  เดิมร้อยละ 6.00 บาทต่อปี  เป็นร้อยละ 5.50 บาทต่อปี
   เงินให้กู้ประเภทฉุกเฉิน  เดิมร้อยละ 6.00 บาทต่อปี  เป็นร้อยละ 5.50 บาทต่อปี
  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

3. การขอผ่อนผันการส่งเงินงวดชำระหนี้  สมาชิกขอผ่อนผันการส่งเงินงวดชำระหนี้ได้ทุกสัญญา  (งดส่งเฉพาะเงินต้น ส่วนดอกเบี้ยส่งชำระปกติ)  ยกเว้นสัญญาเงินกู้สามัญ(หมุนเวียน) และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน โดย    แต่ละสัญญาขอผ่อนผันได้ไม่เกิน 3 เดือน มีผู้ค้ำประกันลงนามทุกสัญญา ซึ่งสหกรณ์จะพิจารณาเป็นรายไป สมาชิกยื่นความจำนงได้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
  ขั้นตอน
   กรอกคำขอผ่อนชำระหนี้ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
   ให้ผู้ค้ำประกันลงนามให้ความยินยอม
   แนบเอกสารหลักฐาน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าสมาชิกที่ขอผ่อนผันได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
   แนบสำเนาบัตรของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 แนบภาพถ่ายการลงนามของผู้ค้ำประกัน (ตามแบบฟอร์มของสหกรณ์)
  
 

  การส่งเอกสาร  ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ หรือส่งโดยตรงที่สำนักงานสหกรณ์
สหกรณ์จะพิจารณาการขอผ่อนผันการส่งเงินงวดชำระหนี้ ดังนี้
ครั้งที่ 1  ในวันที่ 28 เมษายน 2563 และแจ้งผลให้สมาชิกทราบในวันที่ 29 เมษายน 2563
ครั้งที่ 2  ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 และแจ้งผลให้สมาชิกทราบในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

 

 

แบบฟอร์มของดส่งหุ้นรายเดือน

แบบฟอร์มขอผ่อนผันการส่งเงินงวดชำระหนี้

แบบฟอร์มเหตุผลความจำเป็นในการขอผ่อนผัน

ตัวอย่างการลงนามยินยอมของผู้ค้ำประกัน

 
     
 
วันที่โพสต์ : 2020-04-09 12:58:13 จำนวนผู้เข้าชม 4179 ครั้ง
 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด
14 หมู่6 ถนนโคกกรวด-หนองปลิง ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
Tel 044-211233 Fax 044-211182
Email : i-auju@hotmail.com หรือ buma.khaoyai25@gmail.com   ||   Officail Line :
ลิขสิทธิ์ © 2016 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครราชสีมา จำกัด
Webmaster : Kru_Sarayut OF NYP.AC.TH