:: สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด ::
เมนูหลัก

ระบบสารสนเทศ
เพิ่มเพื่อน

เว็บที่น่าสนใจ

สถิติการเข้าใช้งาน


Untitled Document

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26

 
นายอดุลย์   ภู่ภัทรางค์
ประธานกรรมการ

 
นายอดุลย์   มุทุกันต์
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายจำนงค์   กันไชยสัก
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นายธรรมชาติ   อมฤกษ์
รองประธานกรรมการคนที่ 3
นายวิทยา   โพธิ์แสง
กรรมการ
นายชูชัย   นิลสันเทียะ
กรรมการ
นายชม  จรโคกกรวด
กรรมการ
นายอาคม  หาญสงคราม
กรรมการ
นายสุรเดช   ประพิณ
กรรมการ
นายสุรชาติ   ค้ำชู
กรรมการ
นายวินุลาส   เจริญชัย
กรรมการ
นายไพศาล   มีสวัสดิ์
กรรมการ
นายเอื้อ   ทรวงโพธิ์
กรรมการทำหน้าที่เหรัญญิก
นายสกฤต   เศรษฐชัย
กรรมการทำหน้าที่เลขานุการ
นายเอนก   แท้สูงเนิน
กรรมการทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ

 

ฝ่ายจัดการสหกรณ์

 

นางจันทร์นภา มนต์กลาง
ผู้จัดการ
 

นางณัฐชา  จันทร์อ่อน
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางนาถติยา  อุทัยวัฒนา
หัวหน้าฝ่ายเงินกู้

นางสุรางคนา  ลือพงศ์พัฒนะ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางสาวชนิศรา  ศรีจันทึก
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายจำลอง  ขันโคกกรวด
ลูกจ้างประจำ

นายนงค์  แสดใหม่
พนักงานขับรถ

นางสาวภิญญา  สมบูรณ์
ลูกจ้างชั่วคราว

 

ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

นายประวัติ   นวลศรี
อดีตผู้จัดตั้งสหกรณ์ฯ อดีตประธานคณะกรรมการดำเนินการฯ

นายไมตรี โนนสูงเนิน
อดีตผู้จัดตั้งสหกรณ์ฯ อดีตประธานคณะกรรมการดำเนินการฯ

นายสมาน    จงอ้อมกลาง
อดีตประธานกรรมการ
ดำเนินการฯ ชุดที่ 25
     

 

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายเชวงศักดิ์  หมวดโคกสูง

นางสาวสุมาลี   ภูมิปรีชา

นางรุจิกาญจน์   ตันนุกูลธนานันต์

 

นางจารุณี   ศุภกาญจน์สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด
4/1 ถ.มิตรภาพ ซ.15 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel 044-211233 Fax 044-211182
Email : i-auju@hotmail.com หรือ buma.khaoyai25@gmail.com   ||   Officail Line :
ลิขสิทธิ์ © 2016 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครราชสีมา จำกัด
Webmaster : Kru_Sarayut OF NYP.AC.TH