:: สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด ::
เมนูหลัก

ระบบสารสนเทศ

เว็บที่น่าสนใจ

สถิติการเข้าใช้งาน


Untitled Document

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25

 
นายสมาน จงอ้อมกลาง
ประธานกรรมการ

 
นายลัดทา  ชนะภัย
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายจำนงค์  กันไชยสัก
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นายอดุลย์  มุทุกันต์
รองประธานกรรมการคนที่ 3
นายวิทยา  โพธิ์แสง
กรรมการ
นายชม  จรโคกกรวด
กรรมการ
นายสุรเดช  ประพิณ
กรรมการ
นายสุรินทร์  ลมจะโปะ
กรรมการ
นายธรรมชาติ  อมฤกษ์
กรรมการ
นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร
กรรมการ
นายไพศาล  มีสวัสดิ์
กรรมการ
นายสุรชาติ  ค้ำชู
กรรมการ
นางกรวรรณ  ถมฉิมพลี
กรรมการทำหน้าที่เหรัญญิก
นายสกฤต  เศรษฐชัย
กรรมการทำหน้าที่เลขานุการ
นายเอื้อ  ทรวงโพธิ์
กรรมการทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ

 

ฝ่ายจัดการสหกรณ์

 

นางจันทร์นภา มนต์กลาง
ผู้จัดการ
 

นางณัฐชา  จันทร์อ่อน
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางนาถติยา  อุทัยวัฒนา
หัวหน้าฝ่ายเงินกู้

นางสุรางคนา  ลือพงศ์พัฒนะ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางสาวชนิศรา  ศรีจันทึก
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายจำลอง  ขันโคกกรวด
ลูกจ้างประจำ

นายนงค์  แสดใหม่
พนักงานขับรถ

นางสาวภิญญา  สมบูรณ์
ลูกจ้างชั่วคราว

 

ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

นายประวัติ   นวลศรี
อดีตผู้จัดตั้งสหกรณ์ฯ อดีตประธานคณะกรรมการดำเนินการฯ

นายไมตรี โนนสูงเนิน
อดีตผู้จัดตั้งสหกรณ์ฯ อดีตประธานคณะกรรมการดำเนินการฯ

นายพิทยา  ไชยมงคล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 31
 

นายกิตติ  บุญเชิด
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1
 

 

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายเชวงศักดิ์  หมวดโคกสูง

นางสาวสุมาลี   ภูมิปรีชา

นางรุจิกาญจน์   ตันนุกูลธนานันต์

 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด
4/1 ถ.มิตรภาพ ซ.15 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel 044-211233 Fax 044-211182
Email : i-auju@hotmail.com หรือ buma.khaoyai25@gmail.com   ||   Officail Line :
ลิขสิทธิ์ © 2016 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครราชสีมา จำกัด
Webmaster : Kru_Sarayut OF NYP.AC.TH