สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ปี 2565

วันที่ 22 กันยายน 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด นายประวัติ นวลศรี เป็นประธานในพิธี จัดงานมุทิตาจิต แก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ปี 2565โดยมีนายสมาน จงอ้อมกลางประธานกรรมการ คณะกรรมการชุดที่ 30 คณะที่ปรึกษาสหกรณ์ และฝ่ายจัดการ ภายในงานมีการให้ความรู้การวางแผนต่างๆ มอบเงินกองทุนสวัสดิการบำเน็จสมาชิก และของที่ระลึกให้ผู้ร่วมงาน