คณะกรรมการดำเนินการ

นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์
ประธานกรรมการ

นายอดุลย์ มุทุกันต์
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายจำนงค์ กันไชยสัก
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นายลัดทา ชนะภัย
รองประธานกรรมการคนที่ 3
นางกรวรรณ ถมฉิมพลี
กรรมการ/เหรัญญิก
นายทนงค์ เขียวแก้ว
กรรมการ/เลขานุการ
นายวินุลาศ เจริญชัย
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

นายวิทยา โพธิ์แสง
กรรมการ
นายอาคม หาญสงคราม
กรรมการ
นายชูชัย นิลสันเทียะ
กรรมการ
นายชม จรโคกกรวด
กรรมการ
นายธรรมชาติ อมฤกษ์
กรรมการ
นายสุภาพ สุพศินญ์
กรรมการ
นายวิลาศ ดวงเงิน
กรรมการ
นายประเสริฐ ศรีแสนปาง
กรรมการ