คณะกรรมการดำเนินการ

นายสมาน จงอ้อมกลาง
ประธานกรรมการ

นายอดุลย์ มุทุกันต์
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายธรรมชาติ อมฤกษ์
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นายวิทยา โพธิ์แสง
รองประธานกรรมการคนที่ 3
นายชูชัย นิลสันเทียะ
กรรมการ/เหรัญญิก
นายสกฤต เศรษฐชัย
กรรมการ/เลขานุการ
นายวินุลาศ เจริญชัย
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

นายอาคม หาญสงคราม
กรรมการ
นายลัดทา ชนะภัย
กรรมการ
นายชม จรโคกกรวด
กรรมการ
นายสุภาพ สุพศินญ์
กรรมการ
นายไพศาล มีสวัสดิ์
กรรมการ
นายสุรชาติ ค้ำชู
กรรมการ
นายวิลาศ ดวงเงิน
กรรมการ
นายประเสริฐ ศรีแสนปาง
กรรมการ