ฝ่ายจัดการ

นางจันทร์นภา มนต์กลาง
ผู้จัดการ

นางณัฐชา จันทร์อ่อน
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นางสุรางคนา ลือพงศ์พัฒนะ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางนาถติยา อุทัยวัฒนา
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
นางสาวชนิศรา ศรีจันทึก
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นางสาวสุนิสา สมณะ
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวภิญญา สมบูรณ์
เจ้าหน้าที่บัญชี
นายนงค์ แสดใหม่
พนักงานขับรถ
นายจำลอง ขันโคกกรวด
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวสกุลรัตน์ หาดี
แม่บ้าน