ประกาศรับสมัครให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษา ประจำปี 2567

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  จำกัด

เรื่อง  การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2567

ระดับก่อนประถมศึกษา – ระดับมัธยมศึกษา  และระดับอุดมศึกษา

…………………………………….

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด  มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา 2567  ระดับก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา  ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ หรือสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว เพื่อเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2562      โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุน

1.1  เป็นบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  จำกัด

(เป็นบุตรโดยกำเนิด)

1.2  เป็นผู้กำลังเรียนอยู่ในระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา

หรือเทียบเท่า  และระดับอุดมศึกษา

1.3  เป็นผู้ซึ่งไม่เคยได้รับทุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด

ในระดับเดียวกันมาก่อน

  1. ประเภทและจำนวนเงินทุน
    • ทุนระดับก่อนประถมศึกษา    ทุนละ  1,000  บาท  จำแนกดังนี้

2.1.1  ระดับอนุบาล ซึ่งไม่เคยรับทุนจากสหกรณ์ในระดับนี้มาก่อน

  • ทุนระดับประถมศึกษา  ทุนละ  1,200  บาท   จำแนกดังนี้

2.2.1  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

2.2.2  ระดับประถมศึกษาปีที  4

2.3  ทุนระดับมัธยมศึกษา ทุนละ  1,500  บาท  จำแนกดังนี้

2.3.1  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1

2.3.2  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  4  หรือ  ปวช.ปีที่  1

  1. หลักฐานการสมัครขอรับทุน
  • ใบขอรับทุนตามแบบที่สหกรณ์ฯ กำหนด

3.2  สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครปรากฏอยู่ หรือสูติบัตรที่แสดงว่าเป็นบุตรสมาชิก

3.3  หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่

(ฉบับจริง) หรือหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาปีการศึกษา 2567 ที่ระบุระดับชั้นของผู้ขอรับทุน

3.4  สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย  ของบุตรหรือสมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษา

  1. วัน เวลา และสถานที่สมัครขอรับทุน

4.1  ระดับก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษา รับสมัครระหว่างวันที่  17 มิถุนายน  2567

ถึงวันที่ 12  กรกฎาคม  2567  ในวันเวลาราชการ

4.2  ระดับอุดมศึกษา รับสมัครระหว่างวันที่  23 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2567

4.3  รับสมัครที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  จำกัด  หรือ

ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์  โดยถือวันประทับตราเป็นสำคัญ

  1. การตรวจสอบคุณสมบัติ

คณะกรรมการจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นขอรับทุนว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

หรือไม่  หากมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดดังกล่าวแล้วจะได้รับทุนทุกคน ให้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ดังนี้

5.1  ระดับก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษา  ตรวจคุณสมบัติในวันที่ 16 กรกฎาคม 2567

5.2  ระดับอุดมศึกษา  ตรวจคุณสมบัติในวันที่ 20 สิงหาคม 2567

  1. ประกาศผลผู้ได้รับทุน

6.1  ระดับก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษา ในวันที่  17  กรกฎาคม  2567  และจะโอนเงินให้กับสมาชิกหรือบุตรของสมาชิกตามเลขที่บัญชีที่แจ้งไว้กับสหกรณ์  ในวันที่  19  กรกฎาคม  2567

 

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัด

นครราชสีมา  จำกัด  เลขที่  14  หมู่ที่ 6  ถนนโคกกรวด – หนองปลิง  ตำบลโคกกรวด  อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา  30280  โทรศัพท์  044-211233,  044-211182 ต่อ 11

    Line  ฝ่ายจัดการสหกรณ์

Click download  → ใบสมัครขอรับทุน.pdf