ประกาศราชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2567

จุดที่  1   ร.ร.สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

รายชื่อจุดที่ 1 โรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา

จุดที่  2  ร.ร.บัวใหญ่

รายชื่อจุดที่ 2 โรงเรียนบัวใหญ่

 

จุดที่  3  ร.ร.สุรนารีวิทยา

รายชื่อจุดที่ 3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา

จุดที่ 4  ร.ร.โชคชัยสามัคคี

รายชื่อจุดที่ 4 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี