ระเบียบ

รเบียบว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564 ระเบียบว่าด้วยกองทุนรวมใจช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2565 ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องประชุมและอาคารสถานที่ พ.ศ. 2563 ระเบียบว่าด้วยการ่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ.2564 ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิก พ.ศ. 2564 ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2560 ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2564 ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2563 ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2564 ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2565 ระเบียบว่าด้วยค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง 2565 ระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน(เอื้ออาทร) พ.ศ.2565 ระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2560 ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2565